Хууль тогтоомж
Холбоо барих
Талархал
Өргөдөл гомдол
Статистик
Сайтын хандалт
УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР ТӨВ ЭМНЭЛЭГИЙН ГАМШГИЙН ШТАБЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН ГАМШГИЙН ҮЕИЙН БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР ТӨВ ЭМНЭЛЭГИЙН ГАМШГИЙН ШТАБЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН ГАМШГИЙН ҮЕИЙН БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Гамшгаас хамгаалах тухай Монгол улсын хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1, 34.2 дахь хэсэг, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.1 дэх хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэг, 50 дугаар зүйлийн 50.2 дахь хэсэг, Монгол улсын шадар сайдын 2018 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 120 дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралт, Гамшгаас хамгаалах Эрүүл мэндийн улсын албаны гамшгаас хамгаалах ерөнхий төлөвлөгөөг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны “Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгуулах тухай” 116 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд УНТЭ-ийн Гамшгийн штаб бэлэн байдлаа ханган үйл ажиллагааг явуулж байна.