Лого татах
Статистик
Өргөдөл гомдол
Түгээмэл асуулт хариулт
Холбоо барих
Хууль тогтоомж
Бидний тухай
A
Анхдагч Манлайлагч
Н
Нэгдмэл Багийн үйл ажиллагаа
Х
Халамж хүндлэл Халуун сэтгэл
Д
Дэвшилтэт Технологи
А
Аюулгүй байдал
Г
Гүйцэтгэл өндөртэй
Ч
Чанартай үйлчилгээ
Захирлын зөвлөл

Захирлын зөвлөл 11 гишүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж, удирдлага, төлөвлөлт, хяналт, үнэлгээг хамтран шийдвэрлэж байна.


Зөвлөлийн үйл ажиллагаа нь Байгууллагын өөрчлөлт , хөгжил шинэ технологи , бүтээлч санаачилга , гадаад дотоод хамтын ажиллагаа, эмнэлгийн хөгжлийн бодлого , ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ , байгууллагын эрх зүйн орчны өөрчлөлт зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэхэд чиглэгдэнэ.

Эрдмийн зөвлөл

УНТЭ-ийн эмч, эрдэмтэд, судлаач эмч нарын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд татан оролцуулж оношилгоо эмчилгээний ажлын чанарыг сайжруулж эрдэмтэд, эмч мэргэжилтний ажлын уялдаа холбоо эрдэм шинжилгээ, судалгаа, оношилгоо, эмчилгээ, сургалтын нэгдлийг хангах зорилгоор 21 гишүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.