Лого татах
Статистик
Өргөдөл гомдол
Талархал
Холбоо барих
Хууль тогтоомж
Бидний тухай
A
Анхдагч Манлайлагч
Н
Нэгдмэл Багийн үйл ажиллагаа
Х
Халамж хүндлэл Халуун сэтгэл
Д
Дэвшилтэт Технологи
А
Аюулгүй байдал
Г
Гүйцэтгэл өндөртэй
Ч
Чанартай үйлчилгээ
Удирдлагын зөвлөл

Удирдлагын зөвлөл 13 гишүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж, удирдлага, төлөвлөлт, хяналт, үнэлгээг хамтран шийдвэрлэж байна.

Эрдмийн зөвлөл

УНТЭ-ийн эмч, эрдэмтэд, судлаач эмч нарын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд татан оролцуулж оношлогоо эмчилгээний ажлын чанарыг сайжруулж эрдэмтэд, эмч мэргэжилтний ажлын уялдаа холбоо эрдэм шинжилгээ, судалгаа, оношлогоо, эмчилгээ, сургалтын нэгдлийг хангах зорилгоор 21 гишүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.